Artist Talkies ---------- Dan Mussett

The Dating Project

Scroll down for English

Dan Mussett, een danser, maker en organisator, ging opnieuw aan de slag met zijn langlopende ‘The Dating Project’.  Hier onderzoekt hij in welke mate technologie ons positief of negatief beïnvloedt. Tijdens het STORMOPKOMST festival op zondag 26 september in de Warande in Turnhout stelt hij ons zijn nieuwe aflevering ‘when we were young’ voor, deze werd voor het eerst op maat gemaakt van zowel kinderen als volwassenen! Wij spraken met Dan om te polsen hoe die aanpassing verliep en wat we kunnen verwachten te zien en te beleven eind september.

Dag Dan! Kun je The Dating Project kort omschrijven?

'THE DATING PROJECT is een live, interactief spel waarin deelnemers samen situaties uit het dagelijks leven naspelen door een reeks instructies op hun smartphone te volgen. Het is een manier om mensen samen te brengen onder de noemer van plezier en spel, terwijl het tegelijkertijd enkele van de zeer willekeurige machtsdynamieken in ons dagelijks leven belicht en ondermijnt. We maken een nieuwe aflevering op elke plek waar we werken, dus het is geen eenmalige voorstelling, maar eerder een doorlopend en expansief project waarin uiteindelijk vele episodische games zullen worden gecreëerd.'

Kun je één woord bedenken dat het project zou kunnen beschrijven? 

'PLEZIER!'

Je hebt dans gestudeerd, heeft dit je  performance op een bepaalde manier beïnvloed? Zo ja, hoe?

'Ik zie THE DATING PROJECT als een poging om, in zekere zin, het dagelijks leven te choreograferen. Maar in plaats van alleen door de lens van dans te kijken, probeert THE DATING PROJECT alle honderdduizenden manieren waarop mensen in hun dagelijkse leven bewegen te reproduceren - van micro tot macro - en gaat het op zoek hoe deze bewegingen het gedrag en de relatie van mensen tegenover elkaar beïnvloedt.'

Is het de eerste keer dat je een project voor kinderen hebt gemaakt? Zo ja, hoe heeft dat de ontwikkeling van het project beïnvloed?

'Ja! Het is de allereerste keer dat ik een voorstelling voor kinderen maak, hoewel ik een aantal jaren geleden nanny was, wat soms voelde als een dagelijkse performance. Het was pas na de zeer welkome uitnodiging van STORMOPKOMST dat THE DATING PROJECT is begonnen met het ontwikkelen van een aflevering voor kinderen. We zijn continu bezig de software verder te ontwikkelen voor ‘THE DATING PROJECT’, en één van onze centrale zorgen hier is om de technologie voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Wat gewoonlijk gebeurt wanneer nieuwe technologieën worden ontwikkeld, is dat ze gemaakt worden vanuit het perspectief van de paar mensen die ze ontwikkelen, waardoor ze de neiging hebben om enkel de veronderstellingen en vooroordelen te bevatten van die paar mensen en hoe zij de wereld ervaren. Tijdens de ontwikkeling van THE DATING PROJECT proberen we onze eigen vooroordelen in vraag te stellen door ook de perspectieven te integreren van mensen die heel anders zijn dan wij. De behoeften en mogelijkheden van een 6-jarig kind zijn heel anders dan die van ons (vb. in plaats van te lezen, luisteren zij misschien liever naar instructies). Door hiermee rekening te houden kunnen we software ontwikkelen die zo inclusief en toegankelijk mogelijk is.'

Kan je iets meer vertellen over het voortraject dat je in de school in Rijkevorsel hebt gedaan? Hoe verliep de samenwerking met de kinderen?

'De workshops in Het Kompas in Rijkevorsel waren de eerste keer dat THE DATING PROJECT in aanraking kwam met kinderen, en het was een geweldig experiment voor ons. Ik werd vergezeld door actrice en dramaturge Barbara T'Jonck en samen wilden we eerst en vooral onderzoeken hoe makkelijk of moeilijk het voor de kinderen zou zijn om de huidige ontwikkelde software te bedienen. Ten tweede wilden we te weten komen in welk formaat de kinderen het liefst communiceerden. Nadat we meer informatie hadden verzameld over toegankelijkheid van onze systemen, werkten we met hen rond de vraag wat zij zouden doen wanneer ze de controle konden overnemen in hun school, hun huis, de wereld? Samengevat, hoe een wereld eruit zou zien waarin volwassenen en kinderen van rol verwisselen? Al deze informatie hebben we ter harte genomen bij het schrijven van het script 'when we were young', de nieuwe aflevering van 'THE DATING PROJECT', die we voor het eerst zullen presenteren op STORMOPKOMST.'

Verlopen de voorstellingen altijd volgens plan of doen zich ook onverwachte situaties voor? En leiden die soms tot nieuwe ideeën? 

'Omdat het project zich voornamelijk in een ontwikkelingsfase bevindt, en we met nieuwe technologieën werken, zijn er wel eens technische problemen. Maar we proberen ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de performance doen zich ook vaak onverwachte situaties voor, deze hebben dan grotendeels te maken met de manier waarop mensen de instructies die wij hen geven interpreteren en hoe ver zij gaan met hun interpretaties. Dit leidt vaak tot hilarische situaties! Wat THE DATING PROJECT ons meer en meer doet beseffen, is dat onze aanvankelijke ideeën van wat er zou kunnen gebeuren, heel anders zijn dan wat er werkelijk gebeurt wanneer mensen de instructies beginnen op te volgen. Observeren hoe mensen onze instructies naspelen en zien waar ze tekortschieten, of waar ze mensen zichzelf helemaal verliezen, is een absolute bron van inspiratie die ons energie geeft om nieuwe scripts te schrijven!'

Zijn er nog leuke of grappige anekdotes uit vorige voorstellingen of uit het voortraject die je graag wil delen? 

'Recent hebben we, op uitnodiging van KAAP, een nieuwe aflevering van THE DATING PROJECT getest op Dansand 2021, in Oostende. In deze aflevering was er een scène waarin één persoon de opdracht kreeg om een blessure te veinzen, terwijl zijn teamgenoten ondertussen de badmeester moesten versieren. Vaak was het faken van de verwonding zo overtuigend dat de andere teamgenoten zelfs om hulp begonnen te roepen! Op een bepaald moment begon een van de deelnemers te gillen van de pijn, waardoor een groep kinderen in de buurt, die niet aan het spel deelnamen, tegen haar begonnen te gillen. Deze momenten, waarop het spel begint te versmelten met het alledaagse leven, zijn zowel vermakelijk als ontroerend om naar te kijken, omdat ze aantonen welke verbindingen er tussen mensen kunnen ontstaan wanneer het ‘normale’ gedrag een klein beetje ontspoord.'

Wil je in de toekomst nog meer voorstellingen ontwikkelen voor kinderen? 

'We willen graag blijven werken aan de 'when we were young' aflevering van THE DATING PROJECT, maar wanneer en waar en in welke context moet nog worden ingevuld. Ik ben erg geïnteresseerd in het verschuiven van machtsverhoudingen en het positioneren van kinderen in rollen waar ze zelf het heft in handen mogen nemen en beslissingen maken. Gezien de huidige omstandigheden en het besef dat kinderen een wereld zullen erven gevuld met catastrofes en rampen op een grotere schaal dan we nu meemaken, vind ik het belangrijk om ruimtes te creëren waar kinderen zelf actief hun toekomst kunnen vormgeven.'

 Is er nog iets dat je graag met het publiek wilt delen voordat ze jou en 'The Dating Project' op 26 september ontmoeten? 

'Ik wil graag duidelijk maken, zonder een disclaimer (!) te willen toevoegen, dat THE DATING PROJECT nog steeds een project in ontwikkeling is, zowel op technisch als op het inhoudelijke niveau. Daarom vraag ik om wat geduld indien er opeens technische problemen opduiken. En omdat het een participatief werk is, wat altijd onvoorspelbaar is, moet je er rekening mee houden dat er van alles kan gebeuren. In die zin zou ik zeggen: wees op alles voorbereid!'

We zijn alvast razend benieuwd! We zien je daar Dan!

Tussenbalk-vormen

ENGLISH VERSION

Dan Mussett, a dancer, maker and organiser, reworked his long-running 'The Dating Project'. Here, he examines the extent to which technology affects us positively or negatively. During the STORMOPKOMST festival on Sunday 26 September in de Warande in Turnhout, he will present his new episode 'when we were young', which was for the first time tailor-made for both children and adults! We spoke to Dan to find out how this adaptation went and what we can expect to experience and see at the end of September.

Hi Dan! Could you start by describing The Dating Project briefly?

'THE DATING PROJECT is an live, interactive game in which participants re-enact together situations from everyday life by following a series of instructions on their smartphones. It's a way to bring people together under the premises of joy and play, whilst at the same time highlighting and subverting some of the very arbitrary power dynamics at work in our day-to-day lives. We create a new episode in each place we work in, so it's not a single performance, but rather an ongoing and expansive project in which many episodic games will eventually be created.'

Could you think of one word that could describe the project? 

FUN!

 You studied dance, does this influence your art and performances in some way? If yes, how?

'I see THE DATING PROJECT as an attempt, in some ways, to choreograph everyday life. Rather than looking only through the lens of dance THE DATING PROJECT is trying to reproduce all of the hundreds of thousands of ways that people move in their day to day lives - from the micro to the macro - and to try to find the links in how these ways of moving (together) cause people to behave and relate to each other.'

 Is it the first time you made a project for children? If yes, how did it influence the development of the project?

'Yes! It's the very first time I've made a performance for children, though I used to be a nanny some years back, which sometimes felt like a daily performance. It was only on the invitation of STORMOPKOMST that THE DATING PROJECT has started to develop an episode for children, and a very welcome invitation it has been! We are trying to build software which upon these games can happen so one of our central concerns is to make this technology as accessible as possible. What usually happens when new technologies are built is that they are made from the perspective of the few people who develop them, and therefore tend to incorporate all of the assumptions and biases upon which these few people experience the world. During the development of THE DATING PROJECT we are trying to question our own assumptions by incorporating the perspectives of people very different from us. The needs and capabilities of a 6 year old child are very different from our own (e.g. rather than reading instructions, they may need to listen to instructions). By taking this into account we can create software which is as inclusive and accessible as possible.'

Can you elaborate a bit more on the preliminary trajectory you did in the school in Rijkevorsel? How did the collaboration with the children go?

'The workshops at Het Kompas in Rijkevorsel were the first time THE DATING PROJECT had encountered children, so it was a great testing ground for us. I was accompanied by actress and dramaturg Barbara T'Jonck and together we first off wanted to see how easy or difficult it was for the children to operate the software that had been developed until then. Secondly we wanted to figure out which format the children prefered to communicate in. After learning how accessible or not acessible our systems were for the children, we worked with them around the question of what they would do if they could take control of their school, their home, the world. In essence, what would a world look like in which adults and children swapped roles? All this information we took to heart for scripting ‘When we were young’, the new episode of ‘THE DATING PROJECT’ which we will present for the first time at STORMOPKOMST'

 Do the performances always go according to plan or do unexpected situations accor? And do they sometimes lead to new ideas? 

'Because the project is mainly in a development phase, and we work with new technology, technical problems do occur. But we are trying our best to make sure this happens as little as possible. When performing there are also many unexpected situations that happen and these are largely down to how people choose to interpret the instructions that we give them and how far they wish to go in their interpretations. They often lead to quite hilarious situations! What THE DATING PROJECT is making us realise more and more is that our initial idea of what might happen is very different to what actually happens when people start following the instructions. Watching people re-enact our instructions and seeing where they fall short, or where they really set people lose is definitely a source of inspiration that keeps us wanting to write more scripts!'

Are there any funny or nice anecdotes from previous performances or from the preliminary trajectory you like to share? 

'We just tested out another episode of THE DATING PROJECT on Dansand 2021, in Oostende, on the invitation of KAAP. In this episode, there was a scene in which one person was instructed to fake an injury, whilst their teammates were told to try to chat up the lifeguard. There were many times in which the faking of the injury was so convincing that the other teammates began to call for help! In one instance, one of the participants started to scream out in pain, which caused a group of children nearby, who were not in the game, to start screaming back at her. These moments when the game begins to blend with everyday life are both entertaining and moving to watch, as they start to show the connections that can be made between people when the tracks of normal behaviour are derailed ever so slightly.'

 Do you think you will continue to create projects involving children?

'We would like to keep on working on the ‘when we were young’ episode of THE DATING PROJECT, though when and where and in what context remains to be solved. However, the shifting of power relations and the positioning of children in roles where they are allowed to take control and make decisions is something that interests me a lot. Given the circumstances we are living in today and realizing these are the people who will inherit a world filled with catastrophe and crisis on a greater scale than we are experiencing now made me want to keep exploring creating space in which children can actively take part in shaping their own futures.'

 Is there anything else you like to share or tell the audience before meeting you and 'The Dating Project' on September 26th? 

'I would just like to make clear, without trying to add a disclaimer (!), that THE DATING PROJECT is still very much in a development stage, both on a technical and level of content. Therefore, when things go wrong technically we ask for some patience! And as a participatory work, it is naturally unpredictable, so anything can happen. In that sense, I would say be prepared for anything!'

You already made us extremely curious. We are looking forward to seeing you there Dan!

dating

unnamed